• 5. Tài liệu cân UPA-Q

 – Cách cài đặt cân UPA-Q

6. Tài liệu đầu hiển thị CI-200A Cas

Cách test AD với đầu CI-200A